Projekty
Galerie zdjęć
Partnerzy

NAPISALI O NAS
Dziennik Zachodni: BIELSZCZANIE Z POLSKI I ZE ŚWIATA ZWIERAJĄ SZEREGI
"Zakończyła się rejestracja Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia. Wybrane zostały władze, trwa zakładanie konta, powstaje strona internetowa. Przewodniczącą jest autorka pomysłu Grażyna Staniszewska, zastępcą prof. Marek Trombski, były rektor ATH. ..."
Czytaj artykuł >
NaszeMiasto.pl: WPŁYWOWI BIELSZCZANIE ZAMIERZAJĄ PROMOWAĆ MIASTO I REGION
"Właśnie zostało zarejestrowane Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, które skupia wpływowych, rodowitych bielszczan rozsianych po całym świecie i tych, którzy nadal mieszkają nad Białą. Towarzystwo stawia sobie za cel m.in. promocję miasta w świecie ..."
Czytaj artykuł >

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PDF Drukuj
STATUT TOWARZYSTWA

 

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

§ 41

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.
 2. Na majątek Stowarzyszenia składają się m.in.:
 • składki członkowskie,
 • darowizny i zapisy,
 • spadki,
 • dochody z nieruchomości i ruchomości będące w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 • dotacje i subwencje według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 • dochody ze zbiórek publicznych,
 • dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na podstawie odrębnych przepisów,
 • inne dochody.
 1. W toku prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności zabrania się:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w § 11,
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

4. Cały dochód uzyskiwany w toku prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności, jest przeznaczany wyłącznie na realizację celów statutowych.

§ 42

Oświadczenia woli (w tym powodujące zaciągnięcie zobowiązań majątkowych) Zarząd Stowarzyszenia składa dwuosobowo. W imieniu Zarządu działa jej przewodniczący, a w przypadku jej nieobecności inny członek Zarządu.