Projekty
Galerie zdjęć
Partnerzy

NAPISALI O NAS
Dziennik Zachodni: BIELSZCZANIE Z POLSKI I ZE ŚWIATA ZWIERAJĄ SZEREGI
"Zakończyła się rejestracja Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia. Wybrane zostały władze, trwa zakładanie konta, powstaje strona internetowa. Przewodniczącą jest autorka pomysłu Grażyna Staniszewska, zastępcą prof. Marek Trombski, były rektor ATH. ..."
Czytaj artykuł >
NaszeMiasto.pl: WPŁYWOWI BIELSZCZANIE ZAMIERZAJĄ PROMOWAĆ MIASTO I REGION
"Właśnie zostało zarejestrowane Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, które skupia wpływowych, rodowitych bielszczan rozsianych po całym świecie i tych, którzy nadal mieszkają nad Białą. Towarzystwo stawia sobie za cel m.in. promocję miasta w świecie ..."
Czytaj artykuł >

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PDF Drukuj
STATUT TOWARZYSTWA

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne

§1

 1. Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia jest organizacją pożytku publicznego i działa na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989r. (tj. Dz. U. nr 79 poz. 855 z 2001 r. z późn. zm.). i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z 2003r. z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa:
 1. Towarzystwie bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia,
 2. Zarządzie, należy przez to rozumieć Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia,
 3. Walnym Zebraniu Członków, należy przez to rozumieć Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia,
 4. Komisji Rewizyjnej, należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia,
 5. Oddziale Terenowym, należy rozumieć Oddział Terenowy Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.

§ 3

Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, jego siedzibą jest miasto Bielsko-Biała.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Uchwałę o przystąpieniu do tych organizacji podejmuje Walne Zebranie Członków.

§ 5

Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo.

§ 6

 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 2. W przypadku prowadzenia przez Towarzystwo działalności gospodarczej, wypracowany dochód w całości przeznaczony jest na działalność statutową.
Towarzystwo prowadzi rachunkowość według ogólnie obowiązujących przepisów regulujących działalność finansową i księgową stowarzyszeń.

§ 8

Towarzystwo określa własną strukturę organizacyjną na zasadach przewidzianych
w dalszej części statutu.

§ 9

Towarzystwo może przystępować za zgodą Walnego Zgromadzenia Członków do
związków i stowarzyszeń dla realizacji wspólnych celów i projektów.

§ 10

 1. Towarzystwo może używać odznak i pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez władze Towarzystwa.
 2. Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską.

§ 11

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia działalności Towarzystwa może zatrudniać pracowników, dla których opracowuje zasady wynagradzania.
 2. Działalność Towarzystwa mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami (wolontariusze).