Projekty
Galerie zdjęć
Partnerzy

NAPISALI O NAS
Dziennik Zachodni: BIELSZCZANIE Z POLSKI I ZE ŚWIATA ZWIERAJĄ SZEREGI
"Zakończyła się rejestracja Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia. Wybrane zostały władze, trwa zakładanie konta, powstaje strona internetowa. Przewodniczącą jest autorka pomysłu Grażyna Staniszewska, zastępcą prof. Marek Trombski, były rektor ATH. ..."
Czytaj artykuł >
NaszeMiasto.pl: WPŁYWOWI BIELSZCZANIE ZAMIERZAJĄ PROMOWAĆ MIASTO I REGION
"Właśnie zostało zarejestrowane Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, które skupia wpływowych, rodowitych bielszczan rozsianych po całym świecie i tych, którzy nadal mieszkają nad Białą. Towarzystwo stawia sobie za cel m.in. promocję miasta w świecie ..."
Czytaj artykuł >

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PDF Drukuj
STATUT TOWARZYSTWA

ROZDZIAŁ  II

Cele i formy działania

§ 12

Celami działalności Towarzystwa są:
 1. skupianie bielszczan i mieszkańców Podbeskidzia rozsianych po Polsce i poza jej granicami,
 2. inicjowanie, organizowanie i wspieranie badań naukowych dotyczących historii oraz wartości kulturowych i przyrodniczych Bielska-Białej, ziemi żywieckiej, pszczyńskiej i Śląska Cieszyńskiego,
 3. wspieranie rozwoju i podejmowanie działań na rzecz upiększania Bielska-Białej i Podbeskidzia,
 4. upowszechnianie wiedzy o „małej ojczyźnie" i promowanie osiągnięć jej mieszkańców
 5. edukacja na każdym etapie życia,
 6. badanie i upowszechnianie lokalnych tradycji i folkloru,
 7. ochrona zabytków architektury, budownictwa, zabytków ruchomych i cmentarzy,
 8. integracja mieszkańców Podbeskidzia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską zamieszkałą w mieście oraz w kraju i za granicą,
 9. inspirowanie i organizowanie działalności artystycznej,
 10. promowanie przeszłości i współczesności Bielska-Białej oraz Podbeskidzia, w tym wszelkiej twórczości profesjonalnej i nieprofesjonalnej, wartości przyrodniczych i osiągnięć gospodarczych,
 11. prowadzenie działalności wydawniczej we wszystkich rodzajach mediów, w tym filmowej i muzycznej,
 12. wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, aktywizacji zawodowej oraz działalności gospodarczej,
 13. podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych oraz wymiany doświadczeń zawodowych i gospodarczych,
 14. promowanie osób szczególnie uzdolnionych,
 15. podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
 16. organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia,
 17. działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
 18. działalność charytatywna, stypendialna i pomoc społeczna
 19. przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym,
 20. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 21. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, równości płci, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 22. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
  między społeczeństwami, ze szczególnym uwzględnieniem Białorusi i Ukrainy,
 23. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 24. promocja i organizacja wolontariatu,
 25. działania proekologiczne zmierzające do przywracania i tworzenia nowych terenów
  zielonych,
 26. nauka, edukacja, wychowanie,
 27. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i osób starszych,
 28. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji i przyrody,
 29. wymiana doświadczeń zawodowych i gospodarczych,
 30. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie rowerowej,
 31. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.
§ 13

Towarzystwo realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i wydawniczej,
 2. organizację szkoleń, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych, konkursów, przeglądów, festynów, loterii, imprez kulturalnych, turniejów tanecznych, pokazów baletowych, wystaw, plenerów, festiwali, koncertów, rajdów rowerowych, prezentacji multimedialnych,
 3. działania na rzecz powstawania nowych placów z rzeźbą pomnikową i plenerową, placów zabaw dla dzieci i „zielonych zakątków", służących wypoczynkowi i rekreacji,
 4. organizowanie imprez charytatywnych w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową,
 5. organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, edukacyjnych i dobroczynnych o znaczeniu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 6. wykorzystywanie fachowej wiedzy specjalistów z różnych dziedzin życia,
 7. działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,
 8. wyrażanie opinii o istotnych sprawach dotyczących życia codziennego i publicznego,
 9. współpracę ze środkami masowego przekazu,
 10. tworzenie funduszy stypendialnych,
 11. tworzenie lobby prowadzącego do realizacji potrzeb i oczekiwań mieszkańców Bielska-Białej i Podbeskidzia,
 12. współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i społecznymi,
 13. współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami tego typu w kraju i za granicą,

§ 14

Realizując cele zawarte § 12 statutu Towarzystwa prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 15

Towarzystwo prowadzi zarówno odpłatną, jak i nieodpłatną działalność statutową, zgodnie z zakresem określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako: wydawniczą, artystyczną i literacką działalność gdzie indziej niesklasyfikowaną działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowaną, kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania.

§ 16

 1. Towarzystwo realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
 2. Towarzystwo może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.