Projekty
Galerie zdjęć
Partnerzy

NAPISALI O NAS
Dziennik Zachodni: BIELSZCZANIE Z POLSKI I ZE ŚWIATA ZWIERAJĄ SZEREGI
"Zakończyła się rejestracja Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia. Wybrane zostały władze, trwa zakładanie konta, powstaje strona internetowa. Przewodniczącą jest autorka pomysłu Grażyna Staniszewska, zastępcą prof. Marek Trombski, były rektor ATH. ..."
Czytaj artykuł >
NaszeMiasto.pl: WPŁYWOWI BIELSZCZANIE ZAMIERZAJĄ PROMOWAĆ MIASTO I REGION
"Właśnie zostało zarejestrowane Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, które skupia wpływowych, rodowitych bielszczan rozsianych po całym świecie i tych, którzy nadal mieszkają nad Białą. Towarzystwo stawia sobie za cel m.in. promocję miasta w świecie ..."
Czytaj artykuł >

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PDF Drukuj
STATUT TOWARZYSTWA

ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa i struktura organizacyjna

§ 28

Władzami Towarzystwa są:
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.
 5. Kadencja członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata. Mandat wygasa z dniem wyboru nowych członków tych organów.

§ 29

W przypadku ustania członkostwa osoby będącej we władzach Towarzystwa w trakcie kadencji, stosownym organom przysługuje prawo dokooptowania nowych członków władz, z tym że liczba dokooptowanych osób nie może przekraczać 1/3 liczby członków władz, pochodzących z wyboru.

§ 30

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 31

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
 2. W zwyczajnym Walnym Zebranie Członków udział biorą:
 • zwyczajni członkowie Towarzystwa posiadający ważne legitymacje członkowskie - z głosem decydującym,
 • członkowie wspierający i członkowie honorowi z głosem doradczym oraz zaproszeni goście.
 1. O terminie i miejscu spotkania Zarząd zawiadamia członków Towarzystwa najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem spotkania, listami zwykłymi i pocztą elektroniczną.
 2. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd wyznacza drugi termin tego samego dnia pół godziny później i wówczas Walne Zebranie Członków jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.
 4. Uchwały Walnego Zebranie Członków zapadają zwykłą większością głosów.

§ 32

Do kompetencji Walnego Zebranie Członków należy:
 1. uchwalanie głównych kierunków działań Towarzystwa,
 2. uchwalanie planu finansowego Towarzystwa oraz przyjmowanie sprawozdań z jego wykonania,
 3. uchwalanie zmian statutu,
 4. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 5. wybieranie i odwoływanie władz Towarzystwa, a to:
 • przewodniczącego Zarządu,
 • od dwóch do czterech członków Zarządu,
 • trzech członków Komisji Rewizyjnej,
 • trzech członków Sądu Koleżeńskiego,
 1. przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej,
 2. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Towarzystwa,
 4. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Towarzystwa,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do i wystąpienia z innych organizacji i związków stowarzyszeń,
 6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Towarzystwa,
 7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków, posiadające wymagane § 33 statutu quorum, w głosowaniu tajnym spośród członków zwyczajnych Towarzystwa.

§ 33

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa:
 • na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub uchwały Zarządu Towarzystwa i winno obradować nad sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołane.
 2. Do Nadzwyczajnego Zebrania Członków odpowiednio stosują się reguły § 31 ust.4-6.

§ 34

 1. Zarząd zarządza Towarzystwem i reprezentuje go na zewnątrz. Zarząd odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 4. W posiedzeniu Zarządu mają prawo brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście.
 5. Przewodniczący zawiadamia członków Zarządu o terminie i porządku obrad Zarządu co najmniej na 5 dni przed terminem. W przypadkach niecierpiących zwłoki termin ten może nie być dochowany.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Zarządu.

§ 35

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych władz, a w szczególności:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 4. podejmowanie decyzji o powołaniu i uzyskaniu osobowości prawnej Oddziałów Terenowych,
 5. zarządzanie majątkiem Towarzystwa zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków,
 6. zatrudnianie i zwalnianie pracowników do realizacji zadań statutowych Towarzystwa,
 7. realizowanie uchwał Walnego Zebranie Członków,
 8. zwoływanie Walnego Zebranie Członków,
 9. opracowywanie projektów i programów działania Towarzystwa oraz sporządzanie
 10. sprawozdań merytorycznych i finansowych,
 11. uchwalanie planów działalności Towarzystwa,
 12. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
 13. wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,
 14. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Towarzystwa,
 15. powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych ciał, oraz określanie ich zadań, powoływanie i rozwiązywanie jednostek Stowarzyszenia prowadzących działalność gospodarczą, nadzorowanie ich działalności,
 16. wybór spośród członków Zarządu wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika,
 17. podejmowanie innych uchwał w sprawach, które wymagają decyzji Zarządu.

§ 36

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Towarzystwa, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji i sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
 • być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub sekretarz w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 37

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 2. przedkładanie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
 3. składanie sprawozdań Walnemu Zebranie Członków z oceną działalności Zarządu stowarzyszenia i wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia
 4. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Sąd Koleżeński jest niezależnym Sądem Stowarzyszenia. Członkowie Sądu orzekają zgodnie ze swoim sumieniem oraz statutem Stowarzyszenia i zasadami współżycia społecznego.
 1. Sąd Koleżeński powołuje ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 2. Posiedzenia Sadu Koleżeńskiego zwołuje przewodniczący lub sekretarz w miarę potrzeby.
 3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
 • upomnienie,
 • naganę,
 • wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia orzeczenia. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Sądu członka, którego sprawa dotyczy, 30-dniowy termin liczy się od daty doręczenia orzeczenia. Odwołanie winno być wniesione za pośrednictwem Zarządu.

§ 39

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia w zakresie:
 1. nieprzestrzegania przez nich statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz działania na jego szkodę,
 2. popełnionych czynów nieetycznych,
 3. sporów powstałych między członkami wynikającymi z tytułu ich przynależności do Stowarzyszenia.

§ 40

 1. Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej może tworzyć, za zgodą Zarządu, Oddziały Terenowe.
 2. Za zgodą Zarządu Towarzystwa - Oddziały Terenowe mogą uzyskać osobowość prawną.
 3. Zasady działania władz, zawarte w § 29 - 40, do Oddziałów Terenowych stosuje się odpowiednio.