Projekty
Galerie zdjęć
Partnerzy

NAPISALI O NAS
Dziennik Zachodni: BIELSZCZANIE Z POLSKI I ZE ŚWIATA ZWIERAJĄ SZEREGI
"Zakończyła się rejestracja Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia. Wybrane zostały władze, trwa zakładanie konta, powstaje strona internetowa. Przewodniczącą jest autorka pomysłu Grażyna Staniszewska, zastępcą prof. Marek Trombski, były rektor ATH. ..."
Czytaj artykuł >
NaszeMiasto.pl: WPŁYWOWI BIELSZCZANIE ZAMIERZAJĄ PROMOWAĆ MIASTO I REGION
"Właśnie zostało zarejestrowane Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, które skupia wpływowych, rodowitych bielszczan rozsianych po całym świecie i tych, którzy nadal mieszkają nad Białą. Towarzystwo stawia sobie za cel m.in. promocję miasta w świecie ..."
Czytaj artykuł >

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PDF Drukuj
STATUT TOWARZYSTWA
ROZDZIAŁ III
Członkowie - ich prawa i obowiązki

§ 17

Członkowie dzielą się na:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających, którymi mogą być osoby prawne,
 3. honorowych.

§ 18

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje na podstawie Uchwały Zarządu. Uchwałę Zarząd podejmuje w oparciu o pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie do Towarzystwa, poparty przez dwie osoby z Towarzystwa.
 3. Zarząd zobowiązany jest podjąć stosowną uchwałę w terminie l miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
 4. Od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Towarzystwa przysługuje odwołanie zgodnie z § 26 ust. 2 Statutu.

§ 19

Członek zwyczajny ma prawo:
 1. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa (czynne i bierne prawo wyborcze),
 2. uczestniczyć w przedsięwzięciach Towarzystwa,
 3. zgłaszać wnioski, postulaty i opinie dotyczące działalności Towarzystwa,
 4. brać czynny udział w walnych zebraniach członków, w tym udział w przeprowadzanych głosowaniach.

§ 20

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
 1. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 2. uczestniczenie w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
 3. regularne opłacanie składek członkowskich,
 4. świadczenie na rzecz Towarzystwa prac społecznych w zakresie związanym z realizacją celów Towarzystwa,
 5. propagowanie Towarzystwa, pozyskiwanie nowych członków oraz osób wspierających działalność Towarzystwa.

§ 21

 1. Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, która oświadczy gotowość wspierania Towarzystwa w formie finansowej i/lub rzeczowej, a także promowania jego celów. Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd w formie uchwały.
 2. Członek wspierający opłaca regularnie składkę członkowską w terminach i w kwocie nie mniejszej niż określona przez Walne Zebranie Członków.
 3. Do obowiązków członka wspierającego należy:
 • przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
 • uczestniczenie w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
 • wypełnianie zobowiązań zawartych w złożonej przez siebie deklaracji.
 • Członek wspierający będący osobą prawną działa w Towarzystwie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 22

Członkowie wspierający Towarzystwa:
 1. nie korzystają z czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
 2. uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków wyłącznie z głosem doradczym,
 3. mają prawo brać udział we wszystkich pracach Towarzystwa w zakresie określonym przez Zarząd Towarzystwa,
 4. mają obowiązek propagowania celów Towarzystwa oraz pozyskiwania nowych członków i osób wspierających jego działalność.

§ 23

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, zasłużona dla Towarzystwa.
 2. Członkostwo honorowe nadaje i pozbawia go Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa.
 3. Kandydatów na członka honorowego może zgłosić każdy członek Towarzystwa do Zarządu Towarzystwa.
 4. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek honorowy uczestniczy w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich i innych świadczeń wynikających z postanowień Statutu.

§ 24

Członkostwo w Towarzystwie ustaje wskutek:

 1. pisemnej rezygnacji z członkostwa,
 2. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
 3. likwidacji członka będącego osobą prawną,
 4. wykluczenia.
Wykluczenie członka następuje w przypadku:
 • nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
 • postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
 • działania na szkodę Towarzystwa
 • postępowania, które dyskwalifikuje go jako członka Towarzystwa lub godzi w dobre imię Towarzystwa.

§ 25

 1. Organem właściwym do podejmowania decyzji o ustaniu członkostwa w Towarzystwie jest Zarząd.
 2. Od decyzji Zarządu członek Towarzystwa może odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od jej doręczenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 26

 1. Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany pisemnie zawiadomić członka o decyzji pozbawienia członkostwa lub odmowy przyjęcia w poczet członków zwykłych lub wspierających w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia, podając przyczyny swojej decyzji i wskazując na prawo członka do odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 3. Członek Towarzystwa pozbawiony członkostwa przez Zarząd, do chwili rozpatrzenia jego odwołania przez Walne Zebranie Członków pozbawiony jest praw określonych w § 20.

§ 27

Członkowie Towarzystwa obowiązani są uiszczać następujące świadczenia na rzecz Stowarzyszenia:
 1. jednorazowe wpisowe,
 2. miesięczną składkę członkowską.
 3. Wysokość wpisowego oraz składki obowiązującej w danym roku ustala Walne Zebranie Członków.